Metod i način rada

Geštalt psihoterapija

Geštalt je humanistička/egzistencijalna terapija, koja vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima i sposobnošću da budu u nagrađujućem kontaktu sa drugim ljudima i vode kreativan život, odnosno život koji ih zadovoljava. Međutim, često tokom djetinjstva i nekada kasnije nešto prekine ovaj proces i osoba bude zaglavljena u fiksiranim obrascima i uvjerenjima o sebi koja im staju na put. Geštalt pomaže da istraže i otkriju kako su ovi obrasci još uvijek aktivni i kako utiču na sadašnji život osobe. Geštalt psihoterapeut podržava klijenta da nađe nove i kreativnije načine da riješi problem ili krizu sa kojom se suočava. (Joyce i Sills, 2009.) 

Porodična-sistemska terapija

Porodična-sistemska psihoterapija je terapijski pristup usmjeren na promjenu interakcije bračnog para, nuklearne ili proširene porodice, kao i drugih interpersonalnih sistema, u cilju otklanjanja psiholoških i psihijatrijskih problema koji ometaju funkcionisanje porodice i njenih članova.

Kognitivno-bihejvioralna terapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) razmatra utjecaj misli na osjećanja i ponašanje. Njene tehnike su uglavnom fokusirane na umanjivanje ili uklanjanje simptoma i uspostavljanje ponovne funkcionalnosti. Ova terapija je strukturuirana kroz izradu individualnog programa za rad sa svakim klijentom u okviru kojeg klijent uči kako doći do željene promjene kroz 10-16 seansi. Neki od problema u kojima je KBT pokazala dobre rezultate su: anksioznost, bijes, partnerske krize i problemi u intimnim odnosima, depresija, fobije, neasertivnost, ovisnost o cigaretama, poremećaji u ishrani, stres.  

>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.